Diễn Đàn Nhan School

Chính sách bảo mật của Nhan School

 
 
Mr Nhan
Chính sách bảo mật của Nhan School
by Nhan Nguyen - Thursday, 21 January 2016, 12:20 AM
 

Với  NHAN SCHOOL, chúng tôi nhận ra rằng người sử dụng, du khách, khách hàng của trang web của chúng tôi và các dịch vụ liên quan ("Dịch vụ") đánh giá cao quyền riêng tư của họ. Thông báo bảo mật mô tả thông tin quan trọng liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin của người sử dụng đã được thu thập trong những dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp thông báo này Riêng Tư này để giúp bạn thực hiện một quyết định thông báo về việc sử dụng trang web của chúng tôi và các dịch vụ liên quan. Xin lưu ý rằng bất kỳ video hoặc đăng nội dung người sử dụng khác và tải lên website của chúng tôi sẽ trở thành nội dung và không được xem là thông tin nhận dạng cá nhân đối tượng này Quy định sử dụng. Việc bạn sử dụng NHAN SCHOOL và bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp vẫn còn tùy thuộc vào các điều khoản của Thông Báo về Bảo mật và Điều khoản sử dụng  của chúng tôi.

Các thông tin NHAN SCHOOL thu thập được.
Thông tin bạn cung cấp: Bạn cung cấp một số thông tin cá nhân (chẳng hạn như tên và địa chỉ email) đến hệ thống NHAN SCHOOL khi quyết định tham gia vào các hoạt động khác nhau trên trang web của chúng tôi như video tải lên, gửi tin nhắn hoặc nhận xét, các cuộc thi đầu vào, tận dụng chương trình khuyến mãi , trả lời các cuộc điều tra thị trường, hoặc đăng ký vào các bản tin hoặc các danh sách gửi thư khác.


Cookies: Khi bạn truy cập NHAN SCHOOL, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie - một file văn bản nhỏ chứa một chuỗi các ký tự chữ và số - đến máy tính của bạn để xác định trình duyệt mà bạn sử dụng để truy cập và sử dụng website của chúng tôi. NHAN SCHOOL sử dụng cả cookie vĩnh viễn và tạm thời. Một cookie vĩnh viễn sẽ được lưu lại sau khi bạn đóng trình duyệt của bạn và có thể được sử dụng lại bởi trình duyệt của bạn trong những lần sau. Bạn có thể loại bỏ các cookie bằng cách làm theo các hướng dẫn tập tin trợ giúp của trình duyệt của bạn. Cookie tạm thời  chỉ lưu trữ tạm thời và biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của bạn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt web của bạn để từ chối tất cả các cookie, hoặc để cho biết khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của NHAN SCHOOL có thể không hoạt động đúng nếu khả năng chấp nhận cookie bị vô hiệu hóa.


Đăng nhập Thông tin: Khi bạn sử dụng NHAN SCHOOL, máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin trình duyệt web của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập bất kỳ trang web. Những bản ghi máy chủ có thể bao gồm các thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Internet Protocol (IP), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, đề cập / xuất trang, URL, kiểu nền tảng, số lần nhấp chuột, tên miền, các trang đích, các trang đã xem và thứ tự của các trang này, thời lượng để gởi cho trang cụ thể, ngày tháng và thời gian yêu cầu của bạn, và một hoặc nhiều cookie có thể chỉ nhận diện trình duyệt của bạn.


Thông tin liên lạc người sử dụng: Khi bạn gửi email hoặc các thông tin liên lạc đến NHAN SCHOOL, chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc để xử lý và đáp ứng yêu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin ảnh GIFs rõ ràng: Chúng tôi có thể sử dụng một công nghệ phần mềm được gọi là Clear GIFs (aka Web Beacons), giúp chúng tôi quản lý tốt hơn các dịch vụ của chúng tôi và nội dung bằng cách theo dõi mô hình sử dụng trực tuyến của người dùng nặc danh của chúng tôi (tức là, không không cung cấp thông tin cá nhân ). Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng ảnh GIF rõ ràng trong HTML dựa trên các email được gửi cho người dùng của chúng tôi để theo dõi các email được mở bởi người nhận.

Cách sử dụng thông tin
Nếu bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua NHAN SCHOOL, sau đó chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, duy trì, và cung cấp cho bạn các tính năng, dịch vụ và chức năng của Website của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và thông tin nặc danh nhất định (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng người dùng nặc danh, cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, dữ liệu kích chuột, vv) để cải thiện chất lượng của trang web NHAN SCHOOL và tạo ra tính năng mới, chức năng, và dịch vụ bằng cách lưu trữ, theo dõi, phân tích thị hiếu và hành vi của người dùng.
Chúng tôi không gởi tin rác! Để cụ thể hơn, chúng tôi không sử dụng địa chỉ email của bạn hoặc thông tin cá nhân khác để gửi bất kỳ thông điệp thương mại mà không có sự đồng ý của bạn. Đối với tin nhắn mà bạn cung cấp chấp thuận cho, bạn có thể lựa chọn cho phép hay không cho phép nhận tin nhấn từ chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể sử dụng địa chỉ email của bạn mà không có sự đồng ý trước cho các mục đích quản lý (như cho các mục đích dịch vụ khách hàng).


Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc nội dung video mà bạn đăng trực tuyến (các diễn đàn, trong tin nhắn và các khu vực trò chuyện, trong trang hồ sơ công cộng của bạn, vv) trở nên công khai và có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác. Tên tài khoản của bạn và hồ sơ công cộng của bạn, nhưng không phải là địa chỉ email của bạn, được hiển thị cho người sử dụng khác khi bạn gửi các video hay gửi tin nhắn thông qua trang web NHAN SCHOOL và người sử dụng khác có thể chọn liên lạc với bạn thông qua tin nhắn và bình luận. Bất kỳ video nào mà bạn gửi cho NHAN SCHOOL có thể được phân phối lại qua Internet và các kênh truyền thông khác, và có thể được nhiều người khác xem.


Chúng tôi có thể phân tích thông tin của bạn và nội dung bạn gửi và / hoặc gửi tới trang web của chúng tôi (chẳng hạn như video, ý kiến, vv) cho việc nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu này cũng được bảo mật nghiêm ngặt và cung cấp cho bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà sản xuất sản phẩm và / hoặc các công ty dịch vụ, chỉ trong một hình thức vô danh. ID người dùng được thay thế bằng mã số cá nhân xác định, và chỉ có NHAN SCHOOL có thể truy cập đến thông tin liên quan đến người dùng. Nghiên cứu này nhằm mục đích cải thiện các sản phẩm và dịch vụ nhà sản xuất sản phẩm liên kết của chúng tôi và / hoặc các công ty dịch vụ cung cấp cho bạn.


Chúng tôi sử dụng cookies, ảnh gifs rõ ràng, và thông tin file log: (a) Hãy nhớ thông tin đó để bạn không phải nhập lại nó trong lần đăng nhập tiếp theo của bạn để vào NHAN SCHOOL (b) cung cấp nội dung và thông tin cá nhân, (c) theo dõi hiệu quả của chiến dịch tiếp thị của chúng tôi, (d) theo dõi các số liệu như các trang đã xem, số lượng khách truy cập, vv, và (e) theo dõi mục, bản đệ trình của bạn, và tình trạng trong chương trình khuyến mãi, và các cuộc thi.

Công bố thông tin
Chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email) với các công ty khác sử dụng cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của bạn hoặc ngoài trừ nó một phần của một chương trình cụ thể hoặc tính năng mà bạn sẽ có thể cho phép hoăc cho phép nhận thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân và thông tin không nhận dạng cá nhân để các công ty con, công ty chi nhánh, hoặc các doanh nghiệp hoặc người khác để xử lý thông tin thay mặt chúng tôi. Các bên rõ ràng đồng ý xử lý thông tin phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp bên thứ ba với kết quả từ nghiên cứu thị trường chỉ ở dạng tên người dùng nặc danh. NHAN SCHOOL không công bố bất kỳ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn được diễn đạt và viết bằng văn bản.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc thông tin người dùng nặc danh nếu cần chúng tôi sẽ có văn bản dựa trên luận pháp, hoặc cho rằng những việc như thế cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật (như  những quy định về Luật Bản quyền).
NHAN SCHOOL bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc thông tin người dùng nặc danh mà chúng tôi cho rằng là thích hợp hay cần thiết để ràng buộc các điều khoản sử dụng và  có biện pháp phòng chống lại bất kỳ hành động làm trái pháp luật, để điều tra và tránh bất kỳ khiếu nại tố cáo của bên thứ ba, để bảo vệ an ninh hay sự thống nhất trang web của chúng tôi, và để bảo vệ các quyền lợi của người dùng của ECO. 

Lựa chọn của bạn
Bạn có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân thông qua NHAN SCHOOL, trong trường hợp này NHAN SCHOOL có thể không được có thể cung cấp một số dịch vụ cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân của bạn và sở thích email bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào trang hồ sơ tài khoản của bạn. Xin vui lòng lưu ý rằng các tập tin media tải lên bởi người sử dụng cho NHAN SCHOOL không thể được gỡ bỏ và tuân theo các điều khoản sử dụng.
Để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cho phép bạn truy cập vào hồ sơ hay thay đổi. Bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu duy nhất của bạn và thông tin tài khoản.
Cam kết của chúng tôi Để bảo đảm sự riêng tư cảu trẻ em
Bảo vệ sự riêng tư của trẻ em là đặc biệt quan trọng. Vì thế, NHAN SCHOOL không cố ý thu thập hoặc duy trì thông tin cá nhân hoặc thông tin nặc danh trên NHAN SCHOOL của người dưới 13 tuổi, và không có phần nào của trang web của chúng tôi hướng tới người dùng dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, sau đó xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Nhan School dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu NHAN SCHOOL biết rằng thông tin cá nhân của những người dùng dưới 13 tuổi đã được thu thập trên NHAN SCHOOL mà không có xác nhân của cha mẹ, sau đó NHAN SCHOOL sẽ thực hiện các bước thích hợp để xóa thông tin này.

Trong trường hợp sáp nhập, bán, hoặc bị phá sản
Trong trường hợp NHAN SCHOOL được mua lại hoặc sáp nhập với bên thứ ba, chúng tôi có quyền bảo lưu, trong những trường hợp này, tiến hành chuyển giao thông tin chúng tôi đã thu thập từ người dùng là một phần của sự chuyển quyền kiểm soát. Trong trường hợp không phá sản, mất khả năng thanh toán của chúng tôi, tái tổ chức, hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ, hoặc thực thi pháp luật hoặc các nguyên tắc công bằng ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ nợ nói chung, chúng tôi có thể không thể kiểm soát thông tin cá nhân của bạn được xử lý như thế nào, chuyển giao, hoặc sử dụng.

Lưu ý đặc biệt cho người sử dụng quốc tế
NHAN SCHOOL được tổ chức tại Việt Nam và được điều chỉnh bởi khung hình luật Việt Nam. Nếu bạn là người dùng truy cập vào website của chúng tôi từ các vùng pháp luật khác hoặc các quy định quyền thu thập dữ liệu cá nhân, sử dụng, và tiết lộ khác so với người Việt Nam, xin vui lòng lưu ý rằng thông qua việc tiếp tục sử dụng của bạn NHAN SCHOOL, thông báo này riêng tư, và các điều khoản của chúng tôi Sử dụng, bạn đang chuyển giao thông tin cá nhân của bạn đến Việt Nam và bạn đồng ý chuyển giao đó.

Cam kết của chúng tôi Để bảo mật dữ liệu
NHAN SCHOOL sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý, vật lý, quản lý, kỹ thuật để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo an ninh của bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển giao trên NHAN SCHOOL. Nếu NHAN SCHOOL phát hiện hành vi vi phạm hệ thống an ninh, sau đó chúng tôi có thể cố gắng để thông báo cho bạn bằng thư điện tử để cảnh báo bạn có thể vi phạm các điều khoản sử dụng. NHAN SCHOOL có thể gửi một thông báo trên Website của chúng tôi nếu như vi phạm xảy ra.

Các nhà quảng cáo của bên thứ ba, Liên kết với những trang khác
NHAN SCHOOL cho phép các công ty khác, gọi là máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng lưới quảng cáo, để phục vụ quảng cáo trang web NHAN SCHOOL. Các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng quảng cáo sử dụng công nghệ để gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn, các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên NHAN SCHOOL. Họ tự động nhận được địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Họ cũng có thể sử dụng các công nghệ khác (chẳng hạn như cookies, JavaScript, hoặc cảnh báo trên web) để đo lường hiệu quả của quảng cáo của họ và để cá nhân hoá các nội dung quảng cáo bạn nhìn thấy. 
NHAN SCHOOL không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng lưới quảng cáo mà không có sự đồng ý của bạn hoặc ngoại trừ nó là một phần của một chương trình cụ thể hoặc tính năng mà bạn có khả năng cho phép hoặc không cho phép truy cập thông tin cá nhân. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu một nhà quảng cáo yêu cầu Nhan School hiển thị một quảng cáo cho một nhóm khán giả nhất định và bạn trả lời cho quảng cáo, các nhà quảng cáo có thể kết luận rằng bạn phù hợp với đặc điểm khán giả mà họ đang cố gắng tiếp cận. Các nhà quảng cáo cũng có thể sử dụng thông tin về việc sử dụng NHAN SCHOOL của bạn, chẳng hạn như số lần bạn xem một quảng cáo (nhưng không phải bất kỳ thông tin cá nhân), để xác định các quảng cáo để cung cấp cho bạn.
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng lưới quảng cáo (xem liên kết dưới đây) để biết thêm thông tin về vân hành của họ và để được hướng dẫn làm thế nào để lựa chọn một số thực hành. Chính sách bảo mật của NHAN SCHOOL không áp dụng cho, các nhà quản cáo và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo khác hoặc những trang web.
NHAN SCHOOL có thoả thuận hoặc đang trong quá trình thiết lập thỏa thuận với các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng lưới quảng cáo sau đây:
• Google, Inc http://www.google.com/privacypolicy.html

Thay đổi và cập nhật Thông Báo Bảo Mật này
Thông báo bảo mật có thể được sửa đổi định kỳ và điều này sẽ được phản ánh bởi "ngày có hiệu lực" dưới đây. Xin vui lòng xem lại trang này để nhận biết của bất kỳ thay đổi. Nói chung, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong cách mô tả trong Thông báo bảo mật có hiệu lực khi chúng tôi đã nhận được thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Tiếp tục sử dụng của bạn NHAN SCHOOL chấp nhận của bạn để thông báo này Bảo mật và bất kỳ sửa đổi trong tương lai.
Đối với sửa đổi này Quy định sử dụng có thể được về vật chất ít hạn chế về sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng để có được sự đồng ý của bạn trước khi thực hiện các sửa đổi như vậy đối với thông tin đó.

Thông báo bảo mật lần cuối 24 Tháng 03 năm 2013.
Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi privacy@nhanschool.com